1. Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat intel·lectual d’Innova-tsn o dels tercers als quals Innova-tsn ha sol·licitat la corresponent autorització, tots els continguts del portal, incloent els textos, articles, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font. L’usuari no podrà entendre que li han estat cedits cap dels drets d’explotació ni de propietat industrial i/o intel·lectual pel que fa als continguts i això sense perjudici de les reproduccions automàtiques, provisionals i efímeres que han de realitzar-se necessariament a l’equip de l’usuari per continuar amb la navegació. No obstant això, fora del supòsit anterior, queda expressament prohibit qualsevol reproducció, transformació, comunicació pública distribució i posada a disposició de qualsevol contingut i part d’ells, ja sigui amb ànim de lucre o sense.

Els noms comercials, marques, logotips i altres signes distintius utilitzats en el portal són titularitat d’Innova-tsn o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al portal atribueix cap dret sobre els mateixos.

Alguns continguts, com ara els articles publicats o referenciats, estaran a disposició de tercers quan així s’hagi previst expressament en el propi portal.

Davant de qualsevol indici o sospita d’incompliment dels requeriments anteriors, Innova-tsn podrà impedir o suspendre el servei. Les prohibicions anteriors no podran entendre’s en perjudici dels límits legalment reconeguts a la propietat intel·lectual i/o industrial quan resultin d’aplicació.

2. Condicions d’ús

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant d’Innova-tsn o davant de tercers, dels danys i perjudicis que pogués causar com a consequència de l’incompliment de dita obligació.   

Queda expressament prohibit l’ús del portal amb finalitats lesives de béns o interessos d’Innova-tsn o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguen, danyen o inutilitzen les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) d’Innova-tsn o de tercers.  

Així mateix queda expressament prohibida pel que fa al portal o als seus continguts la realització de qualsevol tipus de conducta que suposi hacking, alteració, inutilització, menyscabament o impossibilitat d’accés als mateixos. 

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al portal haurà de cumplir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap forma ni tan sols com a referència per a l’enllaç. Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin el portal o parts d’aquest o que permetin la visualització dels continguts del portal juntament amb continguts i pàgines de tercers de manera que es pugui produir error o confusió en els usuaris pel que fa a l’autoria i procedència dels mateixos o de qualsevol forma resulti una activitat de competència deslleial o contrària a les normes de publicitat, propietat intel·lectual i industrial.    
S’evitarà des de la página que introdueix l’enllaç tot tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Innova-tsn, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
En cap cas s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Innova-tsn ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç.
En cap cas s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Innova-tsn patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’Innova-tsn dins de la pàgina del remitent tret dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Innova-tsn i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el portal en la forma establerta en aquesta clàusula.  
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de cumplir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); ii) indueixin o puguin induir en l’usuari la falsa concepció que Innova-tsn suscriu, dona suport, s’adhereix o de qualsevol manera fa costat a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’Innova-tsn en atenció al lloc, continguts i temàtica de la página web del remitent.

 

3. Responsabilitat

Els continguts disposats en el portal tenen carácter general i no representen la prestació d’un servei d’assessorament o consultoria ni base per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari. 

Innova-tsn no està obligada a comprobar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació fornida a través del portal ni es responsabilitza dels danys i perjudicis producte de les decisions preses per l’usuari sobre la base d’aquesta mateixa informació.  

Serà responsabilitat de l’usuari la confirmació d’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu en el moment de l’accés al portal, així com disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

No correspon a Innova-tsn assegurar la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les xarxes de telecomunicacions necessàries per a l’accés al portal, que serà responsabilitat dels proveïdors del servei d’accés.

Queda fora de la responsabilitat d’Innova-tsn examinar amb antelació els possibles continguts que els usuaris puguin introduir en virtut de la utilització dels serveis del portal que així ho permetin, com ara blocs, articles, comunicacions, fòrums, etc. En consequència, d’acord amb allò disposat en l’article 16.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), Innova-tsn no serà responsable de dits continguts en quant no en tingui un coneixement efectiu segons allò disposat en el mencionat article 16 de l’LSSI.   

Quan l’usuari accedeixi des del portal a pàgines o portals enllaçats mitjançant instruments de cerca Innova-tsn actua com prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de l’LSSI i només serà responsable dels continguts i serveis fornits en els llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i, en aquest cas, no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. Innova-tsn no ha establert procediments per a la detecció de continguts i llocs enllaçats que poguéssin ser considerats com a il·lícits.

Si un usuari detecta continguts il·lícits o inadequats en algun lloc enllaçat al portal prodrà posar aquest fet en coneixement d’Innova-tsn mitjançant comunicació en el compte de correu protecciondedatos@innova.tsn.com amb la següent informació: i) dades personals del comunicant (nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica); ii) descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat; iii) en el supòsit de violació de drets de propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant i el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant; iv) declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta i veritable.

El simple enviament d’aquesta comunicació no contempla l’obligació de retirar l’enllaç en qüestió ni que es pugui considerar que dita notificació suposa un coneixement efectiu de la il·licitud quan la lesió de béns jurídics no sigui notòria i excedeixi la capacitat d’Innova-tsn.   

L’existència de llocs enllaçats no presuposa l’establiment d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos ni la recomanació, promoció o identificació d’Innova-tsn amb les manifestacions o serveis continguts en ells.

 

4. Política de Cookies

Innovatsn podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de manera imperceptible. Cada cop que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en el qual això passa. El portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del portal és la de facilitar la navegació de l’usuari.