1. Informació legal

Aquesta informació legal estableix les regles d’ús del lloc d’Internet (d’ara endavant, “el portal”) que Innovación Tecnológica y Soluciones de Negocio, SL. (d’ara endavant, “Innova-tsn”) posa a disposició dels usuaris d’Internet (l’”usuari”), l’ús del qual implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal.

Innova-tsn, amb domicili social a Plaza Manuel Gomez Moreno, nº 2, planta 15, 28020 Madrid, Espanya i C.I.F. B-84006246 està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Volum 20087. Secció 8a. Foli 97. Full M354517, disposa com a mitjans de contacte el Telèfon: 91 5130073 i el Fax: 91 0252126. A més a més, l’usuari del portal pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@innova-tsn.com.

Alguns serveis del portal només accessibles pels clients o empleats d’Innova-tsn poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen, i/o modifiquen el present Avís Legal.

Els serveis de la societat de la informació oferts al portal no tenen durada determinada. No obstant això, i a instància pròpia, Innova-tsn pot suspendre de forma provisional o definitiva dits serveis advertint d’aquest fet amb antelació si ho considera necessari.

Els serveis de la societat de la información oferts al portal són prestats a petició de l’usuari cada cop que hi realitza una nova connexió, moment en el qual haurà de llegir atentament l’Avís Legal vigent, que pot haver sofert canvis des de la darrera connexió de l’usuari.

L’accés a la página web no representa l’assumpció de cap tipus de compromís per cap de les parts. Els serveis de consultoria de Business Intelligence, CRM, Business Analytics, Big Data, Business Discovery o qualsevol altre dels prestats per Innova-tsn són oferts a canvi d’un preu indicat en l’oferta comercial corresponent i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei del portal.  

 

2. Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat intel·lectual d’Innova-tsn o dels tercers als quals Innova-tsn ha sol·licitat la corresponent autorització, tots els continguts del portal, incloent els textos, articles, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font. L’usuari no podrà entendre que li han estat cedits cap dels drets d’explotació ni de propietat industrial i/o intel·lectual pel que fa als continguts i això sense perjudici de les reproduccions automàtiques, provisionals i efímeres que han de realitzar-se necessariament a l’equip de l’usuari per continuar amb la navegació. No obstant això, fora del supòsit anterior, queda expressament prohibit qualsevol reproducció, transformació, comunicació pública distribució i posada a disposició de qualsevol contingut i part d’ells, ja sigui amb ànim de lucre o sense.

Els noms comercials, marques, logotips i altres signes distintius utilitzats en el portal són titularitat d’Innova-tsn o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al portal atribueix cap dret sobre els mateixos.

Alguns continguts, com ara els articles publicats o referenciats, estaran a disposició de tercers quan així s’hagi previst expressament en el propi portal.

Davant de qualsevol indici o sospita d’incompliment dels requeriments anteriors, Innova-tsn podrà impedir o suspendre el servei. Les prohibicions anteriors no podran entendre’s en perjudici dels límits legalment reconeguts a la propietat intel·lectual i/o industrial quan resultin d’aplicació.

3. Condicions d’ús

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant d’Innova-tsn o davant de tercers, dels danys i perjudicis que pogués causar com a consequència de l’incompliment de dita obligació.   

Queda expressament prohibit l’ús del portal amb finalitats lesives de béns o interessos d’Innova-tsn o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguen, danyen o inutilitzen les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) d’Innova-tsn o de tercers.  

Així mateix queda expressament prohibida pel que fa al portal o als seus continguts la realització de qualsevol tipus de conducta que suposi hacking, alteració, inutilització, menyscabament o impossibilitat d’accés als mateixos. 

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al portal haurà de cumplir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap forma ni tan sols com a referència per a l’enllaç. Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin el portal o parts d’aquest o que permetin la visualització dels continguts del portal juntament amb continguts i pàgines de tercers de manera que es pugui produir error o confusió en els usuaris pel que fa a l’autoria i procedència dels mateixos o de qualsevol forma resulti una activitat de competència deslleial o contrària a les normes de publicitat, propietat intel·lectual i industrial.    
S’evitarà des de la página que introdueix l’enllaç tot tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Innova-tsn, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
En cap cas s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Innova-tsn ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç.
En cap cas s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Innova-tsn patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’Innova-tsn dins de la pàgina del remitent tret dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Innova-tsn i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el portal en la forma establerta en aquesta clàusula.  
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de cumplir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); ii) indueixin o puguin induir en l’usuari la falsa concepció que Innova-tsn suscriu, dona suport, s’adhereix o de qualsevol manera fa costat a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’Innova-tsn en atenció al lloc, continguts i temàtica de la página web del remitent.

 

4. Responsabilitat

Els continguts disposats en el portal tenen carácter general i no representen la prestació d’un servei d’assessorament o consultoria ni base per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari. 

Innova-tsn no està obligada a comprobar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació fornida a través del portal ni es responsabilitza dels danys i perjudicis producte de les decisions preses per l’usuari sobre la base d’aquesta mateixa informació.  

Serà responsabilitat de l’usuari la confirmació d’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu en el moment de l’accés al portal, així com disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

No correspon a Innova-tsn assegurar la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les xarxes de telecomunicacions necessàries per a l’accés al portal, que serà responsabilitat dels proveïdors del servei d’accés.

Queda fora de la responsabilitat d’Innova-tsn examinar amb antelació els possibles continguts que els usuaris puguin introduir en virtut de la utilització dels serveis del portal que així ho permetin, com ara blocs, articles, comunicacions, fòrums, etc. En consequència, d’acord amb allò disposat en l’article 16.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), Innova-tsn no serà responsable de dits continguts en quant no en tingui un coneixement efectiu segons allò disposat en el mencionat article 16 de l’LSSI.   

Quan l’usuari accedeixi des del portal a pàgines o portals enllaçats mitjançant instruments de cerca Innova-tsn actua com prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de l’LSSI i només serà responsable dels continguts i serveis fornits en els llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i, en aquest cas, no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. Innova-tsn no ha establert procediments per a la detecció de continguts i llocs enllaçats que poguéssin ser considerats com a il·lícits.

Si un usuari detecta continguts il·lícits o inadequats en algun lloc enllaçat al portal prodrà posar aquest fet en coneixement d’Innova-tsn mitjançant comunicació en el compte de correu protecciondedatos@innova.tsn.com amb la següent informació: i) dades personals del comunicant (nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica); ii) descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat; iii) en el supòsit de violació de drets de propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant i el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant; iv) declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta i veritable.

El simple enviament d’aquesta comunicació no contempla l’obligació de retirar l’enllaç en qüestió ni que es pugui considerar que dita notificació suposa un coneixement efectiu de la il·licitud quan la lesió de béns jurídics no sigui notòria i excedeixi la capacitat d’Innova-tsn.   

L’existència de llocs enllaçats no presuposa l’establiment d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos ni la recomanació, promoció o identificació d’Innova-tsn amb les manifestacions o serveis continguts en ells.

 

5. Protecció de dades personals

L’ús d’alguns dels serveis i funcionalitats inclosos en el portal pot estar condicionat al previ emplenament per part de l’usuari del corresponent formulari de registre o, si escau, requerir de l’enviament de dades personals a Innova-tsn mitjançant correu eletrònic.

D’aquesta manera, un cop l’usuari prem el botó “enviar” acepta expressament el tractament de les seves dades amb les finalitats anteriorment exposades, inclosa la recepció de comunicacions comercials per mitjans electrònics. 

Les dades demanades a través dels diversos formularis de recollida del portal, així com els corresponents als currículums enviats en ocasió de candidatures voluntàries a processos de selecció, podran ser incorporats a un o diversos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal responsabilitat d’Innova-tsn. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb les següents finalitats: i) facilitar a l’usuari el servei i/o informació sol·licitada; ii) gestionar la relació amb els clients i promocionar activitats, serveis i/o iniciatives organitzades o patrocinades per Innova-tsn.  

D’altra banda, pel que fa a la informació facilitada per l’usuari en elevar la seva candidatura amb l’enviament del seu CV, Innova-tsn tractarà aquesta informació amb la finalitat exclusiva de valorar la seva candidatura.

Mitjançant l’enviament de la informació, l’usuari es responsabilitza de l’autenticitat de les dades facilitades a Innova-tsn a través del portal, així com de les manifestacions que poguéssin resultar falses o inexactes i dels perjudicis que pugui ocasionar per aquest motiu a Innova-tsn o a tercers.

L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@innova-tsn.com, incloent-hi còpia del seu DNI i indicant clarament el dret que es desitja exercir.

L’activitat d’Innova-tsn és conforme als requeriments establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 en allò relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades i, per extensió, a les normes que puguin desenvolupar-lo, de manera que:

Les dades personals que se sol·licitin als Usuaris seran els estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis correponents de la Web.
Les dades personals que proporcioni l’Usuari no seran cedits a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, sent utilitzats única i exclusivament per a les finalitats establertes en la recollida concreta dels mateixos.
En cas que, en algun supòsit, Innova-tsn cedís les dades a una empresa del grup o a un tercer, se n’informarà als Usuaris de manera adequada, proporcionant les dades del cessionari i la finalitat de la cessió. Els nivells de seguretat adoptats per Innova-tsn seran els adequats, en cada cas, a les dades que faciliti l’Usuari, d’acord amb allò previst en l’RGPD o normativa d’aplicació en cada moment. 
Innova-tsn suprimirà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst en l’RGPD.
Les dades seran conservats de manera indefinida per Innova-tsn, llevat que s’indiqui un altre termini de conservació en l’avís de privacitat corresponent, encara que seran suprimides immediatament a sol·licitud del titular.”
Els Usuaris d’aquest lloc tenen possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit, limitació, portabilitat i oposició en l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@innova-tsn.com o en l’adreça postal d’Innova-tsn:Plaza Manuel Gomez Moreno, nº 2, planta 15, 28020 Madrid per a l’obtenció dels formularis corresponents. A més a més els assisteix el dret a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid.

6. Política de Cookies

Innova-tn podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de manera imperceptible. Cada cop que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en el qual això passa. El portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del portal és la de facilitar la navegació de l’usuari.