La importància d’una bona Estrategia de Datos

La digitalització al Sector Assegurador

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA  SINIESTRO (JULIO 2022) – Por: Carolina Martínez, Gerente de Operaciones en Innova-tsn.

A l’era de la digitalització, les dades representen l’actiu fonamental de qualsevol classe d’empresa, incloent la que forma part del sector assegurador, ja que resulta indispensable manejar, analitzar i aplicar una gran quantitat d’informació per automatitzar processos, eficientar la gestió interna i millorar de manera contínua l’experiència del client.


Per això, la definició i implantació d’una estratègia de dades es considera una línia clau dins dels objectius d’una organització, ja que proporciona un coneixement comú de les principals variables, cosa que facilita la col·laboració entre les àrees de l’empresa i contribueix a reduir el temps de comercialització (time to market).


El principal objectiu d’una estratègia de dades és la creació d’una solució, en forma de plataforma informacional, que permeti satisfer les necessitats identificades per la companyia no només en l’actualitat, sinó també en un horitzó temporal alineat amb el pla estratègic a mitjà termini (entre tres i cinc anys), i que tingui la flexibilitat suficient per evolucionar cada cop que canviïn les necessitats.


Una solució així permet a l’empresa disposar d’una base sòlida per afermar la seva activitat, que garanteixi una única font de la veritat per a tota l’organització, asseguri la disponibilitat de dades de qualitat, gestionades i governades d’acord amb polítiques ben definides, i sigui el punt central d’accés per cobrir les necessitats d’explotació analítica i de negoci que es vagin identificant. En definitiva, la finalitat d’una estratègia de dades és obtenir la desitjada golden source.

 

ELS BENEFICIS D’UNA PLATAFORMA AMB AQUESTES CARACTERÍSTIQUES SÓN CLARS:

  • Repositori corporatiu amb tota la informació d’interès per a l’asseguradora.

Simplifica el acceso a los datos y garantiza la disponibilidad de estos en tiempo y forma.

  • Garantía de idoneidad y calidad.

Simplifica l’accés a les dades i en garanteix la disponibilitat en temps i forma.

  • • Garantia d’idoneïtat i qualitat.

Facilita la gestió de les polítiques de seguretat i control d’accés, de manera que siguin clares i adequades en funció de la sensibilitat de la dada i dels seus possibles usos.

  • Polítiques definides de govern de la dada.

Permeten conèixer, per exemple, l’origen, concepte de negoci, tractament realitzat i històric disponible de les dades, proveint a l’organització de la traçabilitat necessària per garantir l’ús correcte de la informació en cada moment.

En valorar les característiques i capacitats que ha de tenir una plataforma informacional és important que l’asseguradora tingui en compte la seva estratègia corporativa en funció del grau de maduresa previst per a un determinat horitzó temporal. Per exemple, la tendència d’incorporar informació no estructurada -provenint de converses del call center, imatges del sinistre, dispositius IoT i xarxes socials, per esmentar algunes possibilitats- comporta la necessitat de comptar amb tecnologies d’emmagatzemament i tractament tant per a aquest tipus de dades com per a la ja tradicional informació estructurada.


A més, a més, l’asseguradora no ha d’oblidar els diversos requeriments regulatius, per exemple, en matèria de seguretat i protecció de dades, que poden afectar les seves decisions pel que fa a alguns aspectes fonamentals, com ara la possibilitat de fer servir el núvol, ja que les condicions a complir depenen d’aspectes molt variats, entre els quals es pot recordar el tipus i naturalesa de la dada, la localització geogràfica de l’usuari, la regulació específica i els socis de negoci.


Finalment, l’asseguradora ha de considerar i gestionar de forma adequada l’impacte organitzacional de la seva estratègia, ja que una plataforma de dades exigeix l’existència d’òrgans de govern específics i rols individuals amb funcions i responsabilitats clarament definides en relació amb, per exemple, el paper de les dades a l’organització, les regles per al seu ús i tant la definició com el seguiment de les pràctiques per a la gestió de la informació. Tot això comporta noves formes de treball i, per això, el plantejament d’una adequada política de gestió del canvi facilitarà l’adopció de les noves pràctiques per part de totes les persones implicades i evitarà l’adopció de procediments o eines poc eficients. La implicació de tota l’organització en aquest procés és fonamental per aconseguir una sòlida cultura de dades.


En conclusió, l’obtenció de valor a partir de les dades és un factor diferenciador de qualsevol asseguradora, ja que li dota de les capacitats necessàries per a enfrontar-se als reptes actuals i futurs, com ara la creació d’estratègies personalitzades i adaptades a l’enfocament omnicanal, el disseny de processos desassistits (RPA) que responguin a les necessitats dels clients i l’obtenció de coneixement específic d’utilitat per alinear les decisions amb el comportament previst del mercat. Per tant, l’adopció corporativa d’una estratègia de dades que tregui profit d’aquestes capacitats permet a les asseguradores oferir productes i serveis més eficients i de major valor afegit, la qual cosa constitueix un avantatge competitiu.