1. Avís legal

Aquesta informació legal estableix les regles d’ús del lloc d’Internet (d’ara endavant, el “portal”) que Innovación Tecnológica y Soluciones de Negocio, SL (d’ara endavant, “Innova-tsn”) posa a disposició dels usuaris d’Internet (l’”usuari”), l’ús del qual implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal.

Innova-tsn, amb domicili social a Plaza Manuel Gómez Moreno, nº 2, 15è pis, 28020 Madrid, Espanya i C.I.F. B-84006246 està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 20087. Secció 8a. Foli 97. Full M354517, disposa com a mitjans de contacte el Telèfon: 91 5130073 i el Fax: 91 0252126. L’usuari del portal pot fer-ho a més mitjançant l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@innova-tsn.com.

L’activitat d’Innova-tsn és conforme als requeriments establerts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i, per extensió, a les normes que puguin desenvolupar-lo, de manera que:

  • Les dades personals que se sol·licitin seran les estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis corresponents del Web.
  • Les dades personals que proporcioni l’usuari no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, sent utilitzades únicament i exclusiva per als fins establerts en la recollida concreta d’aquestes.
  • En cas que, en algun supòsit Innova-tsn necessiti cedir les dades a una empresa del grup o a un tercer, se n’informarà als usuaris sol·licitant-los prèviament el corresponent consentiment de manera adequada, proporcionant les dades del cessionari y la finalitat de la cessió.
  • Els nivells de seguretat adaptats per Innova-tsn seran els adequats, en cada cas, a les dades que faciliti l’usuari, segons el que preveu l’RGPD o normativa d’aplicació en cada moment.
  • Innova-tsn suprimirà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, d’acord amb el que preveu l’RGPD.
  • Les dades seran conservades per Innova-tsn durant el temps que requereixi la gestió de la petició i, en el seu cas, durant el termini de conservació establert en el consentiment corresponent si bé seran suprimides immediatament a sol·licitud del titular.
 

 

1.1 Avís Legal Incorporació a la Bolsa de Treball ITSN

Les dades recollides amb referència a la Borsa de Treball d’Innova-tsn seran incorporades a la borsa de treball creada a l’efecte per Innova-tsn per cobrir les seves necessitats de personal. Les dades seran conservades per Innova-tsn fins que l’interessat exerciti els drets de supressió, oposició o oblit. Amb la finalitat de mantenir la seva informació actualitzada preguem que, en el cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, ens ho comuniqui per qualsevol de les vies posades a disposició.

Amb el consentiment de l’interessat (art. 6è RGPD 2016/679 i art. 6è LOPDGDD 3/2018), les dades formatives i acadèmiques i les relatives a l’experiència professional del candidat podran ser compartides amb clients d’Innova-tsn per comprovar l’adequació del perfil a les necessitats de selecció. Les dades podran ser accedides pels proveïdors que presten a Innova-tsn els serveis d’allotjament de contingut i de missatgeria.

 

Els usuaris d’aquest lloc tenen la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit, limitació, portabilitat i oposició en l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@innova-tsn.com o en l’adreça postal d’Innova-tsn: Plaza Manuel Gómez Moreno nº 2, 15è pis, 28020 Madrid per a l’obtenció dels formularis corresponents. A més, els assisteix el dret de presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça Calle Jorge Juan 6. 28001 – Madrid.